ᑐᑭᓯᒋᐊᕕᒃᓴᐃᑦ

ᓂᒃᓯᒍᑎᖏᑦ

  • ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
    • ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᑦᑎᒍᑦ.

 

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᑦ ᐅᑎᖅᓵᓕᓂᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐱᐅᔫᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᖅᑰᔨᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑰᔨᓂᖓᓄᑦ, ᐊᑐᒐᔪᒃᑑᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᖃᑎᒌᖕᓂᖓᓄᑦ. ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓚᐅᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᓚᐅᕐᓗᓂ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓗᓂ – ᐊᒃᑐᐊᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᒧᑦ… more