COVID-19 Update

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.  ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᕙᒻᒪᑕ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒍᑦ. ᐋᓐᓂᕋᐃᑉᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒐᐃᑉᐸᑕ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓐᓄᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᒍᑦ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᕙᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ … more

ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᒥᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ. ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᖑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪ ᓂᐅᕕᐊᕆᔪᓐᓇᑕᓐᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ. ᐱᒋᐊᓐᖓᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᖃᖅᑐᒍᑦ ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᒥᓲᑎᒋᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᑕᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ. ᑐᒃᓯᕋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ… more

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ, ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᐅᒋᕗᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᓂᑦ, ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᓂᑦ… more

ᖃᐅᔨᒪᕕᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᖏᑦ ᑳᓐᑐᓛᖃᖅᑎᑕᑎᑦ ᐃᓚᖓᒍᓪᓗ ᑳᓐᑐᓛᖃᖅᑎᑕᑎᑦ? ᐱᖁᔭᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᓗᓯ ᐊᑐᓂᖅᓱᕐᓗᓯᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑖᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ … more

Brochures

If you are harvesting morel mushrooms in the Northwest Territories and you work for yourself, you are not covered by the WSCC. If you want to receive the same benets and protections as other workers, you can buy Personal Optional Coverage from the… more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐅᓇ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ (APR) ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.

ᐅᓇ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑎᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓱᖅ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.