ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᑎᑦ

ᐊᐅᓚᓂᖓᑕ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ

med cross

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 1

ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ ᐱᓗᒋᑦ:

 • ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓗᒋ; ᐊᒻᒪ 
 • ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐸᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᔾᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᕐᓂᒃ.​
communicate

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 2

ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ 

 

collaborate

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 3

ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒡᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᓯ 

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐅᑎᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᙱᒃᑯᕕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᑦ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᑏᓐᓇᕐᓗᒋᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᒐᔪᒡᓗᒋᓪᓗ; 
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᑦ ᐅᖃᕐᕕᒋᕙᒡᓗᒍ ᐃᒻᒪᖄ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ; ᐊᒻᒪ 
 • ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᒃᓴᐃᑦ ᓇᓪᓕᕌᖓᑦ ᒪᒥᓴᕈᓯᕐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓂᐊᓕᕌᖓᕕᑦ. 

 

id mod work

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 4

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᓴᓈᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ 

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᓴᓈᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᓯᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᓛᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ; ᐊᒻᒪ 
 • ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑐᐊᕈᔅᓯ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᓴᓈᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ. 
meet

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 5

ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ 

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᒋᒐᔪᒡᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᑎᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑎᑎᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ; 
 • ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᓛᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒧᑦ; 
 • ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᑦ ᒪᒥᓴᐃᕝᕕᖕᒧᓪᓗ ᐃᓂᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᐸᐃᓐᓇᖅᐸᒡᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ 
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒌᓐᓇᖅᐸᒡᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᓯᐅᒃ. 
completion

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 6

ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓂᖓ

 • ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕈᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᕈᕕᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᑎᓪᓗᑎᑦ ᓴᓈᕆᓚᐅᖅᑕᕕᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑕᕐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕇᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑕᕐᓄᑦ.