ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᐸᓗᙵᐃᖅᑕᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᓂᒃ ᒪᓂᒻᒪᐃᓯᒪᖕᒪᑕ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒪᒍᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ. ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᓱᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦᑎᓂᓐᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᑐᑭᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓂᒃ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᕈᓐᓇᕋᕕᑦ ᑕᒪᐃᖓ:

ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ ᐃᓚᐅᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᑎᓴᒪᐃᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ (4) ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓅᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᑎᒃ. ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᖃᕐᒪᖔᑦᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ. ᒫᓐᓇ ᐱᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᐅᒃᑯᐃᖅᑐᖅ
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ

ᒪᐃ 12, 2023