ᑭᕕᒃᓯᓂ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᓐ

ᑭᕕᒃᓯᓕᕌᖓᕕᒃ ᑎᒦᓐ ᓴᓂᒧᑦ ᓵᑎᑉᐸᙱᓪᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᒃ ᑎᒍᒥᐊᕈᕕᒃ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᕈᓗᖕᒥ

ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ (SEC) ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ

ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᓴ ᐃᓄᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓗᑎ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ!

Safe Workplace ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᖅ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒫᓂᒃᑐᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓯᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ ᐅᕙᓂ Safe Workplace ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ Safe Workplace ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᓂᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC)

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒃᑯᒫᖃᖅᑎᖢᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᖅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

News Icon

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ. ᐅᖃᓗᒋᑦ 1-800-661-0792-ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.

Safety Spotlight

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑦ - ᐃᒡᓗᐊᓄᑦ ᓵᒋᐊᕋᓱᒃᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕆᑦ ᑭᕕᒃᓯᓇᓱᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑭᕕᒃᓯᓕᕌᖓᕕᒃ ᑎᒦᓐ ᓴᓂᒧᑦ ᓵᑎᑉᐸᙱᓪᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᒃ ᑎᒍᒥᐊᕈᕕᒃ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᕈᓗᖕᒥ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᒪᓐ “ᑭᕕᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᓂᒧᑦ ᓵᓐᓂᖅ”?  ᑭᕕᒃᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕕᓐ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓵᓪᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᐊᓄᑦ ᐃᓯᒐᑎ ᐊᐅᓚᙱᖢᑎ? ᑕᐃᒪᐃᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓇᕐᒪᓐ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᑭᕕᒡᓯᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᐸᓕᕆᓪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ…