ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐅᑎᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᔅᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᑦ ᐅᑎᖅᓵᓕᓂᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐅᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐱᑕᖃᕈᑕᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑕᑯᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓴᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᒥᓯᓇᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ (ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ) ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᒃᓴᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓲᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ… more