ᐃᓐᓇᓵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕈᑎᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ

ᑎᑭᓛᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᖓᔪᑦ

ᐊᑎᓕᐅᕆᑦ ᐅᓪᓗᒥ!

ᐅᓇ ᐃᑲᕐᕌᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᔪᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᓐᓇᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖁᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒋᔭᒐᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᐅᖕᖏᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐱᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑏᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᑕᖏᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᑐᖕᖓᓂᐅᔪᒥᑦ ᓴᖕᖏᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᓴᓂᑦ. ᐱᒋᐊᕈᑎᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᓂᕐᓴᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔾᔪᑎᐅᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᓐᓇᓵᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᓯᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᒥᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᔭᕇᕈᑎᒃ, ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᓇᓖᕌᕋᔅᓴᖅ

ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᓴᖏᑎᑦᑎᕚᑦ? ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑰᖏᑦᑐᖅ! 

ᑐᔅᓯᕋᕐᓗᓂ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᖅ ᑰᖏᑦᑐᖅ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᕗᑦ.

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑮᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᕐᓗᑎᑦ? ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ