ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓈᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓂᕐᓄ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ, ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓗᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑕ.

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᖃᐅᔨᓴᖅᒡᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓪᓚᕆᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖓᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᒫᓂ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ. ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᔪᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ, ᖃᓄᐃᑉᐸᓕᐊᔪᓂᒃ, ᑖᒃᑯᑎᒎᓇᖓᔪᓂᒃ ᐊᑕᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᐅᑎᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓄᑦ

ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᖃᓄᐃᓪᓕᔪᖃᖅᐸᑦ

ᑕᑯᓐᓂᕈᕕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᑦ ᑕᔅᓱᒧᖓ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ  ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ - WSCC Connect-ᑯᓐᓄᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᔅᓯᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ, ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ, ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᖅᑕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓂᒡᓗ. 

24-ᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᖅᐸᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᕕᒃ ᐅᕐᑳᓚᐅᑎᖓ: 1-800-661-0792

ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᐸᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᔪᒥᒃ ᑲᒪᔨᓂᒃ