ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᖏᑦ, ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ

ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᕗᑦ:

ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᕈᑎᓪᓗ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᕗᑦ:

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓲᖑᔪᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃᓗ ᐱᑎᑦᑎᓯᒻᒫᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᔭᕗᑦ:

ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᓕᓂᕐᒥᒃᓗ.
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖅ
ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᓂᒃᓗ.
ᓱᓕᓂᖅ
ᐱᑎᑦᑐᒪᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦ ᑐᓂᓯᒪᔾᔪᑎᕗᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓗᑕᓗ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ.
ᒪᑐᐃᖓᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᒍᑦ, ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᖢᑕ ᓴᖅᑭᔮᖅᖢᑕᓗ.
ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖏᓐᓂᖅ
ᐃᓕᓴᖅᓯᓲᖑᔪᒍᑦ, ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᖅᐸᒃᖢᑕ, ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᖢᒍᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅ ᐱᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓ.
ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑕᓗ.
ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
ᐱᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᓴᐳᒻᒥᒃᖠᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎ ᑕᑎᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᓂ.