ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ)

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᖓᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒋᑦ ᓴᓈᕆᔭᒧᓪᓗ ᐅᑎᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒋᑦ. ᐅᑯᐊᖑᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓇᔭᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ, ᓴᓇᕝᕕᒋᔭᐅᔪᖅ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ.

ᐅᕙᓂ ᑕᑯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒡᓗ ᓴᓇᔨᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᖅᓵᓕᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᙱᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖃᐅᖅᐳᑦ ᓴᓇᔨᒧᑦ:

  • ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓲᖅ;
  • ᓴᓇᔨᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖓ;
  • ᒪᓂᒻᒪᐃᓲᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ (ᐃᑦᑐᖅᓯᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ, ᓴᓇᙱᑦᑐᖅᓯᐅᑎᓂᒃ, ᕿᑲᕆᐊᕐᓗᓂ ᓄᖅᑲᖓᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ); ᐊᒻᒪ
  • ᓴᐳᔾᔨᔨᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒡᓗ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐱᔾᔪᑎᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᓯ: 1 (800) 661-0792.