ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ


ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᖅ).ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᓴ ᐃᓄᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓗᑎ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ! ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᓇᒡᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᒋᔪᒪᔭᕐᓂᒃ.


ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ (ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ) ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓲᓂᑦ. ᑐᓴᕆᐊᖃᑦᑕᖕᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖕᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᖅᑭᑦ ᐱᖓᓱᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᓲᑦ $275−ᓂᑦ ($1,100 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ), ᐃᓚᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ. ᑲᑎᒪᔨᐅᓲᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄ ᒪᕐᕈᖕᓄ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᙶᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᔭᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᐃᓪᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖕᓂᑦ, ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ:

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ, ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 920-3888
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1 (800) 661-0792
ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᒃ