ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᐅᖃᓕᒫᑦᓯᐊᖃᑦᑕᒃᑭᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔭᕇᕐᓗᒋᓪᓗ.

ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕋᔭᖅᑯᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-661-0792 ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕈᕕᑦ.


ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᑎᕐᓱᐃᕙᒃᑐᑦ ᐃᓄᖕᒨᖓᔪᓂ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓲᑎᖕᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕗᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑕᒪᐅᖓᒥᐊᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ.