ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ

ᖃᓄᐃᙱᓪᓗᓂ ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᙱᓕᕌᖓᑕ, ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅᓴᐅᓕᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕆᐊᒃᓴᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᑲᐅᑎᒋᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓴᓇᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᑐᐊᕌᖓᑦ. ᐃᒪᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ. ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᓐᓂᖅᑐᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓈᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑎᓕᐅᕆᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕋᓱᖕᓂᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᓪᓗ ᐅᑎᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒍ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓪᓗ

ᓇᔭᙳᐊᖅ:

 • ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᓗᒍ ᐋᓐᓂᕈᑎ/ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᐅᔪᖅ. 
 • ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᙶᕐᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ.
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᒥᒃ.

ᐱᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ:

 • ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᔾᔪᑎᒥ.
 • ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᕝᕕᒌᓐᓇᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒍ ᓴᓇᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔫᓂᐊᓐᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓ (ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᐸᑦ), ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓗᓯ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖓ ᓴᓇᔨᐅᑉ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᒍᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᔨᐅᑉ ᐋᓐᓂᖅᑳᖅᑎᓐᓇᓂ ᑲᒪᒋᔪᓐᓇᖅᓯᒪᔭᖏᑦ. 
 • ᑐᓂᓗᒋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ (RTW) ᐸᕐᓇᐅᑎ
 • ᑲᒪᒋᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᔨ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᔫᓂᐊᓐᑯᑦ (ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᐸᑦ) ᑲᒪᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖁᑉᓗᓯ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐸᓕᖕᓂᒃ.
 • ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓱᓂᖓᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ:

 • ᑐᓴᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᓵᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓱᖕᓂᖓᓂᒃ.
 • ᑎᑎᕋᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏ ᐋᓐᓂᕐᓂᖓᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ.
 • ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᕿᓂᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ.
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᓪᓗᒋ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᔪᒧᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓂᖓᒍᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ:

 • ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ.
 • ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ, ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᔾᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᓗᑎ.
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥ ᒪᒥᓴᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ.
 • ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐅᓂᖅ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᔅᓯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᔪᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᖄᓚᐅᒻᒥ 1-800-661-0792.