Your health and safety is our number one priority. To help prevent the spread of COVID-19, WSCC offices are closed to visitors. Visit our COVID-19 page for important service updates and to download Risk Assessment and Worksite Precautions for Employers.

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ

  • ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐋᖅᑭᓱᕐᓗᒋ ᑕᐃᒫᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑕᐃᓐᓇᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎᑦ. 

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᓱᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᕙᓗ ᐊᓯᖔᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ. 

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ

ᖃᓄᐃᙱᓪᓗᓂ ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᙱᓕᕌᖓᑕ, ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅᓴᐅᓕᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕆᐊᒃᓴᖅ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑎᓕᐅᕆᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕋᓱᖕᓂᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᓪᓗ ᐅᑎᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒍ:

  • ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᒪᓂᒻᒪᐃᓗᑎᒡᓗ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ; ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ; ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᑎᒃ, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐸᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ  ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᓕᕌᖓᑕ; ᒪᒥᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᒥᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖁᑎᓕᒫᒥᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᔨᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ; ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ; ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᓯᔭᕌᖓᑕ; ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᓂᒡᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ.

ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᕗᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓴᓈᒃᓴᓄᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓕᒫᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᑲᐅᑎᒋᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓴᓇᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᑐᐊᕌᖓᑦ. ᐃᒪᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ. ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᓐᓂᖅᑐᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓈᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ. ​

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᔅᓯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖁᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒧᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᖄᓚᐅᒻᒥ 1 (800) 661-0792.