Your health and safety is our number one priority. To help prevent the spread of COVID-19, WSCC offices are closed to visitors. Visit our COVID-19 page for important service updates and to download Risk Assessment and Worksite Precautions for Employers.

ᐅᑎᓐᓂᒻᒧᑦ ᐃᓗᓪᓕᒐᔅᓴᑦ ᐊᔪᕆᑕᐅᔪᔅᓴᓪᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ

ᐅᑎᓐᓂᒻᒧᑦ ᐃᓗᓪᓕᒐᔅᓴᑦ ᐊᔪᕆᑕᐅᔪᔅᓴᓪᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ

ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᕌᖓᑦ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐄᒪᓇᖅᖢᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐃᑲᔪᐃᓇᓱᒃᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐸᓐᓇᐃᓯᒪᓂᒻᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐸᐃᑉᐹᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓗᓪᓕᖅᓱᕆᐊᓕᖏᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓐᓈᕆᓯᒪᓗᒋᑦ ᐃᓚᖃᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᔅᓴᒧᑦ ᒪᓕᒐᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕆᔪᑦ ᐊᖅᑯᑖᓂᒃ.

 

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᐊᕈᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᓇᖏᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓇᔭᖅᑐᓄᑦ
ᐆᒃᑑᑎ ᑎᑎᖅᑎᕈᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐆᒃᑑᑎ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᓇᔭᙳᐊᕐᒧᑦ
ᐆᒃᑑᑎ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ
ᐆᒃᑑᑎ ᓴᓇᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓄᑦ ᓇᐃᓪᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ (1)
ᐆᒃᑑᑎ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎ
ᐆᒃᑑᑎ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐱᐊᓂᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ
ᐆᒃᑑᑎ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎ
ᐆᒃᑑᑎ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᒪᓕᒐᖅ
ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎ
ᐊᑑᑎᓖᑦ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ. ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ... more
ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑎᕈᑎ

ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖓ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ