ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ (NTFL) ᑲᒪᔨᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒃᑯᑦ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂᓗ. ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᓕᒫᒥ ᓄᓇᕘᒥᓗ.

ᕿᕐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓂᒪᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᖅᐸᒃᑐᓪᓗ ᐱᑕᖃᙱᑎᑦᑐᓐᓇᖅᐸᕗᑦ.

 

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓴᓂᕋᕐᒧᐊᖅᑐᒃᓴᖅ