ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥᒃ, ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᓂᑰᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕖᑦ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᖃᐅᒪᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᔭᓗᓈᐃᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᓪᓗ, ᑲᒪᒋᔭᐅᓗᓂ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᐄᑉᐳ 28-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᓐᓂᖃᓛᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᒃ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ ᕿᔅᓵᖕᓂᖅᒧᑦ ᐊᑭᓐᓇᖅᒥᐅᑕᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐆᒥᖓ #dayofmourning

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒍ ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑎᑦᑎᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ.