ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᖕᓂᒃ. ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 1 (800) 661-0792 ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᕐᔪᐊᕐᓃᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍ WSCC Connect.

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥᒃ, ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᓂᑰᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕖᑦ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒋᑦ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᒍᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᖕᓂᖅᒧᑦ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 28. ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦᑎ ᓇᓃᒃᑲᓗᐊᕈᔅᓯ 1 ᒥᓂᑦᒥ ᓂᐱᖃᙱᓚᐅᑲᖕᓂᒃᑯᑦ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ ᕿᔅᓵᖕᓂᖅᒧᑦ ᐊᑭᓐᓇᖅᒥᐅᑕᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐆᒥᖓ #dayofmourning

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒍ ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑎᑦᑎᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ.