ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28

ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᑯᕕᐊᓱᓗᖕᓇᐃᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19.

ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦᑎ ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᑎ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖃᓐᓇᖏᓪᓗ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ.

 

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓴᓂᕋᕐᒧᐊᖅᑐᒃᓴᖅ