ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ

ᐅᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓴᓇᔨᒋᔭᖓᓂ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ..

ᐅᑎᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ

med cross

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 1

ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ/ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ

 • ᒪᓂᒻᒪᒡᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ/ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ;
 • ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᖃᓂᓛᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕈᑎᓗᒍ; ᐊᒻᒪ 
 • ᑐᒃᓯᕋᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖓᑕ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓐᓂ ᑐᓂᓯᖁᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᙶᖅᑐᒥᒃ ᑕᑯᔭᐅᕝᕕᒃᓴᒥᓂ ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. (ᑖᓐᓇ ᑐᓐᓂᔭᐅᙱᑉᐸᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᐱᕝᕕᒋᔪᒪᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ).
communicate

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 2

ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ

 

collaborate

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 3

ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒡᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᓯ

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᖅᐸᑦ ᐋᓐᓂᐊᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᖑᓂᐊᒍᓪᓗ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓵᓕᕙᒡᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕋᓱᖕᓂᓕᒫᖓᓂ; 
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓵᓕᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᑦ ᓴᓈᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᑎᑦ; ᐊᒻᒪ  
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᑕᖃᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔮᓂ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. 
id mod work

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 4

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᓈᒃᓴᑦ/ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥ

meet

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 5

ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ

 • ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᔪᒡᓗᒍᓗ;
 • ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓂᒻᒪᐃᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕌᖓᑕ; ᐊᒻᒪ 
 • ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕚᓪᓕᖅᑐᑦ, ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ. 
completion

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 6

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᐊᓂᒡᓗᒍ

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᑦ ᐅᑎᖅᐸᓪᓗ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᑦᑎᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕᓗ ᐊᓯᐊᓄᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ.