ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ

Publication Date
March 9th, 2015

ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᑦ ᐅᑎᖅᓵᓕᓂᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.