ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ

Publication Date: 
ᓄᕕᐱᕆ 28 / 2019

ᐅᓇ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ (APR) ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.