ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ  ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᐸᒌᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᐸᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓄᑭᓂᑦ ᐋᓐᓂᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (MSI)

Teaser
ᓄᑭᓂᑦ ᐋᓐᓂᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᖅ ᓄᑭᓂᑦ ᐋᓐᓂᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᖏᓐᓂᐅᔪᑦ ᓄᑭᓄᑦ, ᑎᓯᔪᓄᑦ ᓄᑭᓄᑦ, ᓇᒡᒍᐊᑦ ᖃᖅᑯᐊᖏᑦ, ᓇᒡᒍᐊᑦ, ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᖃᐃᑦ ᐊᑐᑯᑖᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒦᑦᑐᓂ. ᐃᓚᒋᒐᔪᑦᑕᖏᑦ ᓄᑭᓂᑦ ᐋᓐᓂᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ ᓄᑮᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑮᑦ ᑕᖃᓯᒪᓂᖏᑦ, ᓇᒡᒍᐊᑦ ᖃᖅᑯᐊᖏᑦ ᐊᔅᓱᕈᓐᓂᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᑭᑲᖓᑕᓂ.