ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ ᐱᔪᒪᙱᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᒃ:

ᑭᓇᓕᒫᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓈᕿᓐᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᕐᓗᓂ. ᐱᔭᒃᓴᖃᕆᕗᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥᖕᓂᒃ ᑲᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᖏᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑑᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ:

 1. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅᐱᒋᓪᓗ.
  • ᑭᓱᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ ᐱᑕᖃᕐᒪᖔᑕ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ? ᑭᓲᕙᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᕐᓗᓂ? ᓇᓃᑉᐸᓪᓕ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑏᑦ? ᖃᓄᐃᑦᑑᕙᓪᓕ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᖅᐸᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ?
  • ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᖃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖏᓐᓂᕐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᕐᒥᒃ.
  • ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᒻᒪᖏᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ.
  • ᑲᒪᔨᒋᔭᐃᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ, ᖃᓄᕐᓗ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.
  • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᑎᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ.
 2. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓃᖅᑎᓐᓇᓱᐊᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐃᑦ.
  • ᑕᑯᕕᑦ ᑕᐃᒪᓐᓴᐅᒐᔪᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓃ? ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᒪᔭᖃᖅᐲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᖓᓃᒃ? ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᖅᐲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᕕᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖏᒃᑲᓗᐊᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒡᓘ? ᐅᖃᐅᑎᒍᒃ ᑲᒪᔨᒋᔭᐃᑦ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᑦ ᖃᓄᖅᑑᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᖁᓇᒍ.
  • ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ, ᐱᓕᕆᔨᙳᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ. ᐊᖏᔫᓂᖅᓴᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ (OHS)-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓕᕐᓗᑎᑦ.
 3. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᐊᖏᖏᓐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᖅ.
  • ᐱᓕᕆᑦᑕᐃᓕᑦᑎᐊᕆᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᙱᑐᐊᕈᕕᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᑕᒻᒪᖏᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕐᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐊᓯᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐸᑕ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᐱᔪᒪᖏᓐᓂᕐᒥᒃ. ᐅᖃᐅᑎᓗᒍ ᑲᒪᔨᒋᔭᐃᑦ.
1

ᐱᒋᐊᕈᑎ 1

ᓄᖅᑲᐅᑎᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᑲᒪᔨᒋᔭᕐᓄᑦ.

2

ᐱᒋᐊᕈᑎ 2

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐃᑦ, ᑲᒪᔨᒋᔭᐃᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᕐᓂᒡᓗ ᐃᓚᐅᔪᖃᕐᓗᓂ.

3

ᐱᒋᐊᕈᑎ 3

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᖕᓂᙶᖅᑐᒥᒃ, (OHS)-ᑯᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᖁᔭᕐᓂᒃ ᐱᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓂ.

4

ᐱᒋᐊᕈᑎ 4

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒦᓪᓗᑎᑦ.

5

ᐱᒋᐊᕈᑎ 5

ᑲᒪᔨᒋᔭᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓂᐊᖅᐹᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᖕᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐋᖅᑭᒐᓱᐊᕐᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓ.

6

ᐱᒋᐊᕈᑎ 6

ᐊᖏᖅᐲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᓂᐊᓕᕐᓗᑏᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓅᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

7

ᐱᒋᐊᕈᑎ 7

ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᕈᕕᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᐊᑐᒐᔪᖏᑦᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᖢᓂ ᓱᓕ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᖔᑦ, ᑐᓴᖅᑎᒃᑭᑦ (WSCC)-ᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᓱᓕ.