ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 28 ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᖕᓂᕐᒧᑦ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 27 / 2020

ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 28 ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᖕᓂᕐᒧᑦ

ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 27, 2020) – ᖃᐅᒃᐸᓐ ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥ, ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ (NTFL) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐆᒧᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᖕᓂᕐᒧᑦ ᓄᖃᖓᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ 1 ᒥᓂᑦᒥ 12:00-ᒥ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ.

ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᕙᒃᖢᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ, ᐅᓪᓗᖅ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒥ ᐃᓅᓯᖃᕈᓐᓃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐋᓐᓂᕐᔪᐊᕐᓂᑯᐃᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓂᑯᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂ.

“ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᕿᔅᓵᖕᓂᕐᒧᑦ, ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᓐ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ.

“ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᒍ ᑎᓴᒪᓂ ᐃᓄᖕᓂ 2019-ᒥ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏ ᓇᒡᓕᒋᕙᕗᑦ ᕿᔅᓵᒃᑎᓪᓗᒋᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓂᕐᓱᕐᓇᖅᑐᖅ ᑲᑐᕆᓇ ᓇᑯᐱ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ.

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑯᕕᐊᓱᓗᖕᓇᐃᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅ.

ᐅᕙᑦᑎᓐᓄ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦᑎ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ 1 ᒥᓂᑦᒥ ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓅᓯᖃᕈᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖃᓐᓇᖏᓪᓗ ᕿᔅᓵᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓴᖅᑭᑎᓚᐅᕐᓯᐅᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᔅᓯ ᐅᕘᓇ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐅᓇ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖓ #dayofmourning

-30-

ᒫᒋ ᑳᓕᓐᔅ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 920-3854