ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗ

ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔩᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓴᓇᕕᖁᑎᓂ ᐱᖃᖁᔭᐅᖕᒪᑕ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᕐᒥᖕᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓱᖑᒪᑕ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᕐᓗᓂᒋᑦ ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑎᓂ (IRS), ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐅᖃᒃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇᒍᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᕿᒃᑯᓕᒫᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᔭᐅᖕᒪᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖔᓕᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐊᖓᔪᖄᖑᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥ II ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᐃᓗᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒥ ᓯᓚᐃᓇᕐᕆᔪᒥ, ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥᑦ I ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥᑦ II ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓗᑎᑦ ᕿᓇᔭᖕᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᓇᕆᖕᒪᒋᑦ ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐊᑑᑎᓕᓕᒫᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᖁᓗᒍ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓚᐅᖏᓐᓂᕐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑎᖕᓂᑦ.

ᐱᒋᐋᓕᕐᓗᒍ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦ ᐃᓕᓴᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᑎᑦ ᐊᔪᖏᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᔪᓐᓇᕋᔭᕐᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᒥᑦ ᐃᓕᓴᑎᑕᐅᒐᔭᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᐱᔭᕇᒃᓯᒪᓕᑐᐊᕈᕕᒋᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᔪᑎ ᐊᑭᖃᒃᑐᖅ $50-ᒥᑦ.

ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᕘᓇ ᐱᒋᐊᕈᒪᓕᕈᕕᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᒃᓴᕐᓂᑦ.

ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᖄᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᑦ ᐅᕘᓇ 1-800-661-0792.