Your health and safety is our number one priority. To help prevent the spread of COVID-19, WSCC offices are closed to visitors. Visit our COVID-19 page for important service updates and to download Risk Assessment and Worksite Precautions for Employers.

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗ

ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔩᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓴᓇᕕᖁᑎᓂ ᐱᖃᖁᔭᐅᖕᒪᑕ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᕐᒥᖕᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓱᖑᒪᑕ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᕐᓗᓂᒋᑦ ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑎᓂ (IRS), ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐅᖃᒃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇᒍᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᕿᒃᑯᓕᒫᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᔭᐅᖕᒪᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖔᓕᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐊᖓᔪᖄᖑᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥ II ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᐃᓗᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒥ ᓯᓚᐃᓇᕐᕆᔪᒥ, ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥᑦ I ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥᑦ II ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᔨᐅᓗᑎᑦ ᕿᓇᔭᖕᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᓇᕆᖕᒪᒋᑦ ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐊᑑᑎᓕᓕᒫᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᖁᓗᒍ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓚᐅᖏᓐᓂᕐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑎᖕᓂᑦ.

ᐱᒋᐋᓕᕐᓗᒍ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦ ᐃᓕᓴᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᑎᑦ ᐊᔪᖏᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᔪᓐᓇᕋᔭᕐᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᒥᑦ ᐃᓕᓴᑎᑕᐅᒐᔭᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᐱᔭᕇᒃᓯᒪᓕᑐᐊᕈᕕᒋᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᔪᑎ ᐊᑭᖃᒃᑐᖅ $50-ᒥᑦ.

ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᕘᓇ ᐱᒋᐊᕈᒪᓕᕈᕕᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᒃᓴᕐᓂᑦ.

ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᖄᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᑦ ᐅᕘᓇ 1-800-661-0792.