ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ

Publication Date
April 27th, 2022

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑐᕈᑎᖃᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᓄᑦ. ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᐅᖕᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕋᔭᕐᖢᓂ ᑲᒪᔨᐅᔪᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᓕᕐᒪᖔᑕ. ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᑲᒻᐸᓂᒋᔭᐃᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᑕᐃᒪᓕ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᐸᒡᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ.