ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖏᑦ

Publication Date
July 30th, 2021

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ 1,000-ᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖃᕋᓗᐊᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒋᔭᕐᓂᒃ ᐅᐸᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᔨᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᖁᓇᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖕᒥᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦᑕᐅᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᕙᖕᒥᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᕙᒡᓗᑎᒃ.