ᐊᓯᒥᒃ ᓄᓇᓯᐅᒻᒥ ᓴᙱᒃᑎᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓯᐅᑎᒥ ᕚᑕᓖᖏᓐᓂ

Publication Date
July 29th, 2021

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᑦ ᓂᒡᓚᓱᕐᔪᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑐᑭᖃᒐᔪᒃᑐᒥ ᐊᕿᑦᑐᒥᒃ ᓴᕕᖕᓂᑦ−ᐆᑕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᒻᒥ ᕚᑕᓖᑦ ᓄᒃᑭᒃᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᓯᒥᑦ ᓄᓇᓯᐅᒻᒥ ᓴᙱᒃᑎᓴᕐᓗᒍ.

ᕙᑕᓖᑦ ᓄᒃᑭᒃᓴᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥᖄᔭᑦᑐᓂ ᖄᕈᓐᓇᖅᑐᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐳᓪᓚᖕᓂ ᐅᕿᓐᓂᖅᐹᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᕐᓂᖅ ᐊᓂᖅᓵᖅᑑᑎᓂ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᐳᖅ. ᐊᓄᕆᑑᑎᑦ ᐱᐅᑦᑎᐊᙱᑉᐸᑕ, ᐳᓪᓚᖕᓂ ᐅᕿᓐᓂᖅᐹᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ ᓄᒃᑭᒃᓴᖅᑐᒥ ᕚᑕᓖᒥ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᖄᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐊᕙᑎᐅᔪᒥ ᕚᑕᓖᒥ.