ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ

2020/08/10
ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᐋᒐᓯ 10, 2020) – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᑲᑕᒍᒪᖕᒪᑕ ᐊᓯᙳᖅᑎᑦᑐᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕈᓯᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ. “ᕿᓂᕋᑦᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ...
2020/06/15
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 15, 2020) – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓴᖅᑮᖅᑲᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂᒃ ᐃᓄᐃᓴᒃᖠᒋᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑏᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᑦ...
2020/05/08
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 8, 2020) – ᒪᐃ 1, 2020-ᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ. ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑕᖅᔪᐊᕐᒥᓐ ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ...
2020/04/27
ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 27, 2020) – ᖃᐅᒃᐸᓐ ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥ, ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ (NTFL) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐆᒧᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᖕᓂᕐᒧᑦ ᓄᖃᖓᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ 1 ᒥᓂᑦᒥ 12:00-ᒥ...
2020/04/08
ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 8, 2020) – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᖃᐅᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑭᓕᐅᑎᒃᓴᖃᕈᓐᓃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ...
2020/03/18
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᔪᐃ ᐅᐸᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ ᒫᑦᓯ 19, 2020 ᑖᒃᑯᐊᓗ ᒪᑐᓯᐊᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓛᖅᖢᓯ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕗᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᖕᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐆᒧᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ....
2020/03/17
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐊᓯᙳᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒋᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐆᒥᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19). ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ...
2020/03/16
ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᖃᓂᒪᓂᕐᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᒧᑦ (COVID-19).  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ...
2020/03/16
ᐊᐃᕐᕆᓕ 1 ᐃᓱᖃᕐᕕᒃ ᐊᓯᙳᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᐃ 1, 2020-ᒧᑦ.  ᖃᐅᔨᒪᒐᑦᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᖃᕈᓘᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕐᓂᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖅᑲᐅᖕᒪᑕ...
2019/12/10
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᑎᓯᐱᕆ 10, 2019) – ᑎᓯᐱᕆ 05, 2019, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᑦ 16−ᓂᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᕐᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᔭᕋᒃᓂᐊᕐᕖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ...