ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ: #FocusOnSafety ᓄᓇᕘᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑕᐅᔪᒧᐊᖅᖢᑎᒃ

ᒪᐃ 01 / 2017

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ: #FocusOnSafety ᓄᓇᕘᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑕᐅᔪᒧᐊᖅᖢᑎᒃ

ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᔫᓂ 1, 2017) – ᐊᐅᓚᔪᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᔨᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᓵᓚᒃᓴᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ #FocusOnSafety ᓄᓇᑦᑎᐊᒥ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᒃ ᔮᓐ ᐊᕐᓇᓗᒃᔪᐊᖅ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᙶᖅᑐᒥᒃ, ᐊᕐᕕᐊᓂ. ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᖓ, “#FocusOnSafety”, ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᐳᑦ $1,000 ᐃᓕᓐᓂᕐᕕᖓᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ $1,000−ᑖᖅᖢᓂ.  

ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᖕᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕖᕝᕗᐊᕆ 1-ᒥ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1-ᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ 2 ᒥᓂᑦ−ᒥ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ. 

ᑖᓐᓇ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ (CCOHS) #FocusOnSafety ᑲᓇᑕᒥ ᓵᓚᒃᓴᕋᓲᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ, ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᐊᖅᐳᑦ  ᐊᒥᐊᓕᒃᑲᒥᐅᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖃᓕᖅᐸᑕ (NAOSH ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ) ᒪᐃ 7-13, 2017.

ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓛᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᓂᒃ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᑦ ᑕᕐᕆᔭᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᖁᕕᐊᒋᓛᖏᓐᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᙶᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓛᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ. ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖅ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓛᖑᓗᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᐳᖅ $1,000−ᓂᒃ  ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ (CCOHS)−ᑯᓐᓂ. ᓂᕈᐊᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 29 ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒧᑦ, ᒪᐃ 5, 2017−ᒧᑦ, ᑕᕐᕆᔭᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ CCOHS−ᒃᑯᑦ Facebook−ᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᒃᑯᑦ − (video contest web pages) . ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᒃ ᑎᓕᐅᕆᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒧᐊᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ NAOSH ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᓂᐊᓕᖅᐸᑕ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓛᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ.

-30-

ᑭᒻ ᐅᐊᑯ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐅᖃᓘᑖ: (867) 920-3846

ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: (800) 661-0792 ᓇᕿᓪᓗᒋᑦ 3846