ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒥ ᐊᑭᓕᕐᕕᒃᓴᖓᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᒫᑦᓯ 16 / 2020

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒥ ᐊᑭᓕᕐᕕᒃᓴᖓᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 1 ᐃᓱᖃᕐᕕᒃ ᐊᓯᙳᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᐃ 1, 2020-ᒧᑦ. 

ᖃᐅᔨᒪᒐᑦᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᖃᕈᓘᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕐᓂᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖅᑲᐅᖕᒪᑕ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᑐᓂᒃ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1-ᒥᑦ. ᓄᑖᖅ ᐊᑭᓕᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐅᓇ ᒪᐃ 1, 2020.

ᒫᓐᓇᐅᔪᕐᓕ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᒃᓴᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕈᔅᓯᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᓯ.