ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ

ᑭᒃᑯᓗᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᖃᓂᒪᓕᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕋᑦᑎᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᒥ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᒐᔭᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ.​