ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

Frequently asked Questions

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᑖᒃᓯᔭᐃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ?
ᖃᖓ ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓛᕋᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ?
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᖃᐅᔨᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᒃᑲ ᐲᖅᓯᕕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ?
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᓴᖑᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᐸᕋ?
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᒃᓯᕋᖏᓪᓗᓄᒃ?
ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔭᕐᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᖃᖏᒃᑯᒪᓕ?
ᑭᓱᖕᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᐃᓐᓇᓕᕐᓂᖅ?
ᑭᓱᖕᒪᑦ ᐱᔾᔪᑎᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ?
ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖓ, ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑎᓪᓗᖓ?
ᑭᓱᖕᒪᑦ ᑐᒃᓯᕌᓕᕆᓂᖅ?