ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓗ ᓈᓴᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᑭᖏᑦ?

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ ᐊᑭᖓᑦ ᐃᓕᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑕᒫᖅ $100−ᒥᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᑦ. 

ᐊᑎᓕᐅᕋᓱᒃᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᕐᓂᒃ ᒪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᐅᑎᓪᓗᐊᑦ. ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᒻᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᕕᖕᓂᑦ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᑦ. ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᑎᑎᖃᓕᒫᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᔪᕕᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᒧᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐊᓄᑦ.