ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖑᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᖓᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ, ᐱᑖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ:

  • ᑐᓂᕈᓯᐊᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ;
  • ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᐄᔭᒐᑦ, ᑎᒥᙳᐊᓂᒃ, ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖅ;
  • ᑎᒥᒥᒃ ᐊᔪᕈᑎᖃᐃᓐᓇᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᑦ (ᐃᑦᑐᓯᐊᑦ); ᐊᒻᒪ
  • ᐃᓅᑦᑎᐊᕋᓱᐊᓕᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.