ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑭᓱᒪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐊᑭᑐᔫᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᑐᓂᕈᓯᐊᓪᓚᕆᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖏᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᕗᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᓂᖏᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑖᓄᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ.