ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

WHMIS 2015: ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ

Publication Date: 
ᑎᓯᐱᕆ 12 / 2016

ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖕᓂᑦ ᑎᑎᖅᑭᖅᓱᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᐃᓚᐅᕈᑎᓕᖕᓂᑦ (GHS) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓚᐅᕈᑎᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.