ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

WHMIS 2015: ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ

Publication Date: 
ᑎᓯᐱᕆ 12 / 2016

ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖕᓂᑦ ᑎᑎᖅᑭᖅᓱᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᐃᓚᐅᕈᑎᓕᖕᓂᑦ (GHS) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓚᐅᕈᑎᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.