ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᖕᓂᒃ. ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 1 (800) 661-0792 ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᕐᔪᐊᕐᓃᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍ WSCC Connect.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ: ᑕᖃᒪᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ

Publication Date
September 11th, 2018

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᑕᑯᓗᐊᕐᓂᖅ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᖃᒪᔪᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᙱᑦᑐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥ ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᔾᔪᑎᓂᑦ.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕋᔭᙱᓐᓂᖓᓂ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐱᑎᑕᐅᔪᒧᑦ ᑕᖃᒪᔪᕐᒥ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᖏᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᓱᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑐᐊᖑᙱᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒥᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᒧᑦ.