ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ: ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒪᓂᖅ

Publication Date: 
ᓯᑎᐱᕆ 11 / 2018

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᒐᔪᙱᓚᑦ ᓘᒃᑖᒥᙵᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓂ ᐄᔭᒐᖅᑖᕐᕕᖕᒥ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᑦ ᐊᒃᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᓪᓗᓂ. ᐃᓅᓕᓴᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᔪᑦ ᖃᓂᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓪᓘᔪᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ−ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᐅᑉ ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓐᓂ.