ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ: ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒪᓂᖅ

Publication Date
September 11th, 2018

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᒐᔪᙱᓚᑦ ᓘᒃᑖᒥᙵᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓂ ᐄᔭᒐᖅᑖᕐᕕᖕᒥ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᑦ ᐊᒃᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᓪᓗᓂ. ᐃᓅᓕᓴᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᔪᑦ ᖃᓂᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓪᓘᔪᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ−ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᐅᑉ ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓐᓂ.