ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒥᑦ ᐅᖓᓯᒋᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖏᑕ ᐃᓂᒋᔭᖓᓂ

Publication Date: 
ᐊᐃᕐᕆᓕ 21 / 2020

ᐊᑦᑕᓇᐃᓐᓇᐅᔭᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑦᑕᓇᖅᓯᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓ ᐊᓯᔾᔨᕈᓂ, ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓅᖃᑎᒥᑦ ᐅᖓᓯᒋᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ (ᐃᓄᖕᓂ ᐅᖓᓯᒌᖕᓂᐅᔪᒥ) ᐊᑕᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐆᒃᑑᑎᐅᕗᖅ. ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓ ᒪᓕᖕᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓂᖓᓂ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ, ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᖃᕐᓂᕈᓂ. ᐱᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥ ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᓗᒍ.