ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ: ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᒃᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᓰᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ

Publication Date: 
ᐊᐃᕐᕆᓕ 21 / 2020

ᐱᕙᒌᔭᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑏᑦ ᐃᓄᐃᓴᒃᖠᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑏᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19). ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒧᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓇᕗᒻᒥ − ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᓐᓇᐅᑎ: Covid‐19@wscc.nu.ca