ᓄᓇᕗᑦ: ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᒃᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᓰᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ

Publication Date
May 17th, 2021

ᐱᕙᒌᔭᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑏᑦ ᐃᓄᐃᓴᒃᖠᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑏᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19). ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒧᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓇᕗᒻᒥ − ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᓐᓇᐅᑎ: Covid‐19@wscc.nu.ca