ᓄᓇᕗᑦ: ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ

Publication Date
April 16th, 2020

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᓲᕐᓗ ᑖᒃᓯ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐹᓯᒧᑦ ᐊᖁᑎᐅᓗᑎᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑲᔪᓯᔪᒪᔪᓐᓃᕐᓂᕋᕐᓗᑎᑦ ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᕐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 19-ᒧᑦ (COVID-19). ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᑖᒃᓯᒥᑦ ᐊᖁᑏᑦ ᐃᒪᐃᖁᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐅᓯᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᓘᒃᑖᑉ ᑎᑎᕋᕐᑯᖓᓄᑦ, ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖕᒧᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᕈᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᐃᖅᑐᕐᓗᐃᑎᑦᑎᒃᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᓂᒃ.