ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ: ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ

Publication Date: 
ᐊᐃᕐᕆᓕ 16 / 2020

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᓲᕐᓗ ᑖᒃᓯ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐹᓯᒧᑦ ᐊᖁᑎᐅᓗᑎᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑲᔪᓯᔪᒪᔪᓐᓃᕐᓂᕋᕐᓗᑎᑦ ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᕐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 19-ᒧᑦ (COVID-19). ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᑖᒃᓯᒥᑦ ᐊᖁᑏᑦ ᐃᒪᐃᖁᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐅᓯᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᓘᒃᑖᑉ ᑎᑎᕋᕐᑯᖓᓄᑦ, ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖕᒧᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᕈᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᐃᖅᑐᕐᓗᐃᑎᑦᑎᒃᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᓂᒃ.