ᓄᑲᖅᑎᐅᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ

Publication Date
January 9th, 2015

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖃᓲᖑᕗᑦ ᐋᓐᓂᓂᕐᒥᒃ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᑎᐊᙱᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᓗᐊᙱᑦᑐᖅ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑉᐳᖅ ᐋᓐᓂᓂᕐᒥᒃ. ᓄᑲᖅᑎᐅᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑐᕚᖃᓲᖑᕗᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔭᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᒧᑦ ᐊᕙᑎᖃᖅᑎᑦᑎᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ.