ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᒪᔪᕋᐅᑏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᑦ

Publication Date: 
ᔮᓄᐊᕆ 12 / 2015

ᐊᑦᑕᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᔪᕋᐅᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓂᒃ

  • ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᒪᔪᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒧᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ ᒪᔪᕋᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ; ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑐᒻᒥᕋᖏᑦ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᖃᕆᐊᖏᑕ ᐊᒻᒪ ᓄᑎᒃᓯᒪᔪᖃᕆᐊᖏᑕ.
  • ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᒪᔪᕋᐅᑎᓂᒃ ᓈᒻᒪᓛᓂᒃ ᐃᓂᒋᔭᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᒐᓚᒃ ᑐᓐᖓᕕᓕᓐᓂᒃ ᓯᐊᕐᕆᔭᐃᒃᑯᑎᓕᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑉᐳᑎᖅᑕᖅᑐᓂᒃ.
  • ᐋᖅᑭᒃᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᒪᔪᕋᐅᑎᓂᒃ ᐅᖓᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᑐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕈᕕᑦ, ᒪᑐᐃᔾᔭᐃᒃᑯᓯᕐᓗᒍ ᒪᑐ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᑎᑦ ᐅᓕᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ.
Primary Document: