ᒪᓕᒐᒃᓴᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ

Publication Date
July 10th, 2020

ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᒃᓴᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒃᑰᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥᑦ.