ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓄᑑᑎᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ

Publication Date: 
ᔮᓄᐊᕆ 12 / 2015

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᓄᑑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᖃᖏᑦᑐᒦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᖅᓴᒦᓯᐅᖑᕗᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ. ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᖏᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ, ᓂᑲᓪᓗᖓᑦᑎᑐᓐᓇᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒋᔭᕐᒥᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᖕᓇᖅᑐᒃᑰᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ.
ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᓇᒦᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑐᓐᓇᖅᐳᖅ; ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ; ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᑳᓪᓚᖕᓂᖅ, ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑑᒍᓐᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒌᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖏᔾᔫᒥᓕᕐᓗᑎᑦ ᒪᓕᒃᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒦᓕᕈᑎᑦ.