COVID-19 Update

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.  ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᖅ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎ

Publication Date
January 6th, 2015

ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᕙᒻᒪᑕ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒍᑦ. ᐋᓐᓂᕋᐃᑉᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒐᐃᑉᐸᑕ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓐᓄᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᒍᑦ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᕙᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᒥᒃ, ᐱᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓴᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᕙᑦᑕᖏᑕ ᐊᓯᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ.