ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ

Publication Date: 
ᒪᐃ 01 / 2019
ᐱᐅᔪᒥ “ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓂᖅ,” ᐱᕗᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᓗᒪᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᐅᙱᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᑐᖏᓕᕇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐱᔾᔪᑕᐅᕗᖅ ᐃᓚᖓᓂ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐃᖅᓯᒪᒍᑕᐅᓪᓗᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᓴᓗᒻᒪᓴᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕆᐊᖃᖅᑐᖃᑎᓪᓗᒍ. ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓂᖅ ᐅᓪᓘᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᓈᒻᒪᙱᓚᖅ. ᐱᐅᔪᒥ ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓂᖅ ᑐᑭᖃᖅᑯᖅ ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖅᑯᖅᑐᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕇᕋᐃᑉᐸᑕ.