ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ  ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᐸᒌᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᐸᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ: ᐊᒦᕐᓂᑯᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᓐᓂᑯᐃᑦ

Teaser
ᐆᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᒦᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᕈᑎᐅᒡᒍᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᒃᒥᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐆᓐᓂᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᐅᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐆᓯᒪᓗᐊᑦᑐᑦ 3rd degree burns ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓛᓐᓂ ᐅᕕᓂᙳᐊᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᒦᕈᑎᐅᔭᑦᓂᐅᔪᑦ ᐆᒍᑎᐅᔭᑦᑐᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ.