ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ  ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᐸᒌᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᐸᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐊᑐᐊᒐᖓ: ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᒪᓕᒐᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᔭᓅᖅᑐᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᖅ

Teaser
ᓴᓇᕐᕈᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᕿᔪᓕᕆᔨᓄᑦ, ᒪᑯᐊ ᑎᒍᒥᐊᒐᒃᓴᑦ ᐅᐊᔭᒨᕇᐊᓕᖕᓄᑦ ᕿᔾᔮᖅᓯᔾᔪᑏᑦ, ᖃᐃᖃᒃᓴᕈᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᓪᓘᑎᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐋᓐᓂᕐᔪᐊᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ: ᐅᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ – ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᓪᓗ.