ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑦ – ᖁᐊᔭᕿᓐᓃᑦ, ᓈᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔪᒃᑲᕐᓃᑦ

9th Jan 2024

ᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᓈᓯᒪᔪᑦ, ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᓪᓗ ᓴᓇᕝᕕᖕᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᓛᖑᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᑦᒥᑦ ᐊᕐᕋᖑᑕᒫᑦ. 19-ᐳᓴᓐᑎᑲᓴᑦᑎᐊᖓᓂ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ ᔮᓄᐊᕆ 2021-ᒧᑦ ᑎᓯᐱᕆ 2023-ᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᓴᓇᔩᑦ ᐊᒃᑐᐊᓕᓃᑦ ᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᓈᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᑦ. 

ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᑦᑎᐊᖅ ᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᓈᓯᒪᔪᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᙱᒻᒪᑎᒃ ᓴᓇᕝᕕᙱᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒫᕋᓗᒃ. ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖑᓂᖓᓂ ᓯᓚᕗᑦ ᐋᕿᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑎᒃ ᓯᓚᓗᒃᑐᒥᒃ ᓲᕐᓗ ᓯᐊᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᓈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑕᖕᓇᖅᑐᒥᒃ. ᓂᓚᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐳᑎ ᖁᐃᑦᑖᕐᓇᖅᓯᑎᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓱᑦᑎᐊᕐᓇᕈᓐᓃᓇᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᑕᕿᓂᒃ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ.

ᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᓈᓯᒪᔪᑦ ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᓪᓗ ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓱᖑᖕᒥᔪᐃᑦ ᐊᕐᕌᖑᓕᒫᑦ. ᑯᕕᓂᑯᐃᑦ ᖁᐃᑦᑖᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓲᖑᖕᒪᑎᒃ. ᐸᓗᖅᓗᐃᔭᐅᑏᑦ ᖃᓱᐃᖓᔪᐃᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑭᓴᖅᓯᒪᖏᑦᑐᐃᑦ ᓈᓐᓇᖅᓯᖃᑦᑕᕐᒥᔪᐃᑦ. ᓴᓂᕈᓗᔮᓗᐃᑦ ᓇᑏᑦ, ᐅᓕᒃᓯᒪᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᐃᕗᑦ ᐅᐋᔭᑯᑕᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒧᓯᒪᑎᓪᓗᒋ ᐊᒧᔭᖅᑐᑦ ᐊᓪᓕᖅᐹᑦ ᓈᔾᔪᑕᐅᓪᓗᐋᑕᓲᖑᖕᒥᖕᒪᑕ. 

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᓗᒋᑦ – ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓯᓚᒥᑦ. ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐃᑦ ᑕᐅᑐᒡᕕᖃᖏᑉᐸᑦ, ᐃᑯᒪᖃᑦᑎᐊᖏᒃᑯᕕᑦ ᓴᓇᕝᕕᒋᔭᕐᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᖏᓐᓇᕋᔭᕋᖅᑐᑎᑦ ᓈᓪᓗᑎᒃ, ᓯᐊᕆᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑲᑕᒡᓗᑎᑦ.

ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ

ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒋᖏᑦᑐᓂ ᓯᐊᕆᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᓈᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑕᒃᑕᐃᓕᓂᖅ ᓴᓇᕝᕕᖕᒥᑦ.

 ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᒋᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᒋ:

  • ᑯᕕᓵᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᓴᓗᒻᒪᑲᐅᑎᒋᕙᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᓯᖅᑐᓪᓗᑦ.
  • ᓴᓃᑦ ᐲᕐᓗᒋᑦ, ᐊᒡᕕᐊᕈᑎᕈᔪᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖏᑦᑐᐊᓗᐃᑦ (ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᓴᕕᕋᐅᔭᐃᑦ ᓇᑎᕐᒦᑦᑐᑦ, ᐊᓗᕐᓗᐃᔭᐅᑎᕈᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᒪᓂᖃᕐᒥᑦ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᐳᒃᐱᑦ ᐊᒧᔭᖅᑐᐊᑕ ᐊᑖᓂ).
  • ᐃᑯᒪᖃᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖓᑦ ᓴᓇᕝᕕᒋᔭᐃᑦ ᐊᕙᓗᐊᓗ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᑖᖅᓯᖃᖅᑕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖄᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᑲᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᐅᑉ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᖓ ᓱᕋᒃᓯᒪᒃᐸᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓗᒍᑦ.

ᐃᓯᒐᐅᔭᕐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᕐᒥ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ: 

  • ᐃᓯᒐᐅᔭᐃᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᓯᓚᕗᑦ ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᒐ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
  • ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓗᑎᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᑭᒍᑕᐃᓂᖅ. ᖁᐃᑦᑖᕐᓇᖅᐸᑦ, ᑭᒍᑕᐃᔭᕈᔪᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ.

ᓱᒃᑲᐃᓵᕐᓗᑎᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓗᑎᓗ:

  • ᑭᖑᕙᕋᓗᐊᕐᓗᑎᓗᓐᓃᑦ, ᐅᓪᓚᒃᑕᐃᓕᒪᒋᑦ ᖁᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ. ᐋᕿᒋᐊᑦᑎᐊᕐᓗᒍᑦ ᐱᓱᒡᕕᒋᔭᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ.
  • ᐅᓚᕕᓴᐅᑎᐅᖕᒥᔪᐃᑦ ᐅᖃᓘᑎᕋᓛᕐᒧᑦ ᕿᕕᐊᖓᓗᑎᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: