ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ

ᐸᐃᑉᐹᙳᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒧᑦ−ᐱᐅᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᕝᕕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂ. 
 

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᐃᓯᕐᕕᖕᓄ (ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᓯᕐᕕᖕᓄ, ᐊᓇᕐᕕᖕᓄ, ᓂᕆᕝᕕᖕᓄ, ᐊᓯᖏᓪᓗ)  

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᓱᓪᓗᑯᑖᓂ

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᓱᓪᓗᑯᑖᓂ  

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᑐᙵᓵᕆᔨᐅᔪᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂ

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᓂᕆᕝᕕᖕᓂ, ᓄᖅᑲᖓᕝᕕᖕᓂ, ᐃᒪᒃᑯᕕᖕᓂ, ᑳᕕᑐᕐᕕᖕᓂ, ᐊᓯᖏᓪᓗ

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᓱᓪᓗᑯᑖᓂ

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᐃᓂᐅᔪᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐋᑑᑎᔪᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄ

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᐃᓂᐅᔪᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐋᑑᑎᔪᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄ

ᓇᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᐃᓂᐅᔪᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐋᑑᑎᔪᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄ  

ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᐊᖅᓯᓂᖅ: ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᓯᕐᕕᖕᓄ

ᑕᐃᑲᓂᒻᒪᕆᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᑎᑦ

ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᕙᒡᓗ ᓄᕙᖕᓈᓗᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᐃᑦᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ.