ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2022−, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᖃᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᖃᒃᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑯᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ (ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ 14−ᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ 24−ᓄᑦ) ᓄᓇᕗᕐᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ.

ᑕᐃᒪᓕ ᐱᔪᒪᑐᐊᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ, ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᒋᓚᐅᒃᑭᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᑕᐅᓇᓃᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᒥᑦ ᑲᒪᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᓐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ.

ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ? ᐅᖃᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑎᒍᑦ ᐅᕘᓇ.

ᓄᓇᓕᒐᓴᖃᕐᕕᒃ
 
 
ᐅᑭᐅᕆᔭᓐᓄᑦ
ᐅᑭᐅᕆᔭᓐᓄᑦ
 
 
ᐊᕋᒍᖃᕈᓂ 18 ᑐᖔᓂ
ᐊᕋᒍᖃᕈᓂ 18 ᐅᖓᑖᓂ
ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕕᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᐊᔪᖏᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕘᒥᓗᓐᓃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᓂ?
 
 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᕖᑦ?
 
 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᕐᐲᑦ?
 
 
ᐊᖏᕈᓂ
 
 
ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐱᔪᒪᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ?
One file only.
64 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, avi, mov, mp3, mp4, ogg.